Draamakasvatus

Kuva: Kristiina Tiainen
Draama- ja osallistavat menetelmät soveltuvat erinomaisesti ympäristökasvatukseen!

Soveltavan draaman menetelmät antavat mahdollisuuden toisaalta irrotella luovasti ja toisaalta tutkia hankaliakin aiheita syvällisemmin eri näkökulmista. Työpajoissa tehdyt harjoitteet edesauttavat lapsia ja nuoria löytämään uusia puolia sekä itsestään, toisistaan että käsiteltävästä aiheesta. Tärkeä osa ympäristövastuullisuuteen kasvamisessa on rohkaistua ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Draamametodit vahvistavat lasten ja nuorten itsetuntoa sekä voimauttavat uskomaan omiin kykyihin vaikuttaa. Draamatyöpajoissa harjoitellaan ja kehitellään yhdessä myös konkreettisia uusia työvälineitä tuoda omia näkökantojaan kuuluviin taiteen keinoin. Tämä vahvistaa osallistujien itseilmaisua ja edesauttaa valtaantumista niin, että heidän kykynsä ja mahdollisuudet toimia aidosti kasvavat. Draamametodit työtapana edistävät osaltaan myös suvaitsevaisuuden ja ennakkoluulottomuuden periaatteita. Arvopohjaisia asioita käsiteltäessä ennokkoluuloton toisen ihmisen kohtaaminen ja toisen mielipiteiden suvaitseminen, vaikkei niitä hyväksyisikään, ovat nimenomaan toiminnan ytimessä. Draaman kautta opitut kommunikaatiotaidot (aktiivinen kuuntelu, itsensä ilmaiseminen, dialogi), tunnetaidot, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot sekä epävarmuuden ja ristiriitaisuuksien sietäminen ovat juuri niitä taitoja, joilla nykypäivän haastavia ongelmia yhteisvoimin ratkaistaan. Draaman etuihin kuuluu myös se, että yhteisen draamasopimuksen myötä voidaan ottaa erilaisia rooleja ja kohdata toisia avoimesti ilman oman henkilöhistorian painolastia. Varmaa on, että draamatyöpajoissa on aina hauskaa!

Suunnittelen ja toteutan erityisesti ympäristökasvatuksen aihepiirin draamatyöpajoja, mutta myös muut aiheet ovat toki mahdollisia. Ota yhteys ja kysy lisää! Esimerkkejä toteutuneista työpajoista: